جشنواره ها
جشنواره ها

در راستای برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ، در یافتن استعداد های برتر در هر یک از رشته های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و مذهبی در محلات ، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری 8 دوره جشنواره های فرهنگی - اجتماعی با موضوعات مختلف نمود .

بر  همین اساس جشنواره های زیر ترتیب داده شد ، از همین رو میتوانید با کلیک بر روی هر یک از جشنواره ها می توانید با هریک از آنها به خوبی بهره مند گردید :

       
       

Live Tabs
Live Tabs

 

اخبار
اخبار