نظرسنجی
نظرسنجی

جنس

میزان تحصیلات

سن

وضعیت سکونت شما در محله تهرانپارس غربی؟

میزان آشنایی شما با فعالیت های مدیریت محله؟

چگونه با سرای محله و مدیریت محله آشنا شدید؟

اطلاعات قرار گرفته در این ساب پرتال تا چه حد پاسخگوی نیازهای شما می باشد؟

Submit Survey  View Results

Live Tabs
Live Tabs